Kredyty firmowe

O sukcesie danego przedsiębiorstwa decyduje wiele czynników, ale jednym z  najważniejszych jest dobra kondycja finansowa. Dostęp do dodatkowych środków pieniężnych ma dla firm ogromne znaczenie, nie tylko z punktu widzenia realizacji aktualnych zleceń, lecz także ogólnego rozwoju. Tymczasem zatory finansowe czy brak środków

na prowadzenie bieżącej działalności to dosyć powszechnie pojawiający się problem, z którym wciąż boryka się wiele polskich podmiotów z sektora MSP. Mimo że wciąż wzrasta zainteresowanie rozwiązaniami zmniejszającymi ryzyko utraty płynności finansowej, przedsiębiorcy nadal nie są w pełni świadomi możliwości, jakie daje ich wykorzystanie.

CZYM JEST PŁYNNOŚĆ FINANSOWA?

Płynność finansowa oznacza zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań i wydatków. Od niej uzależnione jest wypłacanie wynagrodzeń w terminie czy rozliczanie się z partnerami biznesowymi. Płynność finansowa bywa często ważniejsza od osiągniętego zysku, gdyż przedsiębiorstwo, które mimo uzyskanych przychodów nie ma środków na wywiązywanie się ze zobowiązań, narażone jest na upadłość.

Płynność to także jedno z podstawowych kryteriów oceny działalności firmy. Niska – powoduje nieufność kontrahentów i instytucji finansowych, co w efekcie może doprowadzić do bankructwa. Zbyt wysoki poziom płynności oznacza z kolei zamrożenie części kapitału obrotowego i zmniejszenie rentowności przedsiębiorstwa. Utrzymujący się brak płynności finansowej firmy zmniejsza możliwość elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Zasadniczymi konsekwencjami są opóźnienia w zakupach potrzebnych surowców, materiałów czy towarów handlowych, a także zwłoka w regulowaniu zobowiązań, skutkująca często koniecznością płacenia kar umownych, odsetek oraz innego rodzaju świadczeń. Wraz z upływem czasu problemy kumulują się, pociągając za sobą wiele niekorzystnych skutków. Firma, która wpadnie w kłopoty związane z utratą płynności finansowej, generuje bowiem problemy także dla swoich kontrahentów i partnerów.

Z ratunkiem przychodzą kredyty bankowe, które są jedną z najbardziej popularnych form finansowania zarówno bieżącej, jak i przyszłej działalności przedsiębiorstw.

Środki pochodzące z kredytu dla firmy mogą zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa (kredyt obrotowy, linia kredytowa, limit kredytowy), na cele inwestycyjne (np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, nieruchomości, udziałów w innych firmach lub całych przedsiębiorstw; czy też budowę obiektów komercyjnych), kredyty mogą być również przeznaczone na refinansowanie podobnych zobowiązań firmy.

Kredyt obrotowy

Firma, chcąc zwiększyć skalę działalności i przychodów, a co za tym idzie aktywów obrotowych takich jak towary, surowce, składniki produkcji musi zaangażować kapitał. Kapitał może pochodzić ze środków własnych albo z kredytu. Zapotrzebowanie na kapitał dla firmy może być finansowane kredytem obrotowym.

W zależności od tego, czy firma potrzebuje kapitału długoterminowo (zazwyczaj na okres 2 – 3 lat) czy krótkoterminowo (zazwyczaj na okres do 12 miesięcy), może zaciągnąć kredyt odpowiadający okresowi zapotrzebowania na kapitał.

Spłata kredytu obrotowego może następować co miesiąc, co kwartał albo na koniec ustalonego z bankiem okresu kredytowania. Spłaty powinny być dopasowane do cyklu osiągania przychodów przez firmę (na przykład po zrealizowaniu kontraktu przez firmę).

Z uwagi na konieczność dostosowania warunków kredytu obrotowego do sytuacji firmy, każdy kredyt obrotowy będzie poprzedzony dokładnym poznaniem firmy przez Bank.

Kredyt zostanie uruchomiony na wyodrębniony rachunek bankowy.
W przypadku kredytu obrotowego przyjmuje się różnego rodzaju zabezpieczenia. Rodzaj zabezpieczenia zależy od wielkości kredytu oraz od okresu na jaki zostaje przyznany, a także od poziomu ryzyka określonego przez Bank. Zabezpieczeniem może być weksel, poręczenie, cesja wierzytelności wynikających z kontraktów, nieruchomość.

Korzyści z kredytu obrotowego:

  • stabilne i bezpieczne finansowanie bieżącej działalności,
  • komfort posiadania zaplecza finansowego na realizację bieżących płatności,
  • wzrost rentowności firmy,
  • automatyczna i natychmiastowa spłata kredytu z wpływów na rachunek (w przypadku kredytu w rachunku bankowym),
  • możliwość automatycznego przedłużania okresu finansowania bez zbędnych formalności (kredyt standardowy),
  • możliwość uzyskania najdłuższego na rynku okresu finansowania kredytem obrotowym,
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanego limitu (w przypadku kredytów w formie linii odnawialnych),
  • szeroki zakres uznawanych zabezpieczeń

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest kolejną formą finansowania działalności firm.

Jest to najprostsza forma kredytu dla firmy polegająca na tym, że Bank daje firmie możliwość korzystania z określonej sumy pieniędzy w sytuacji, kiedy firma tych pieniędzy potrzebuje. Przy czym kredyt w rachunku bieżącym jest przyznany wcześniej i korzystając z niego firma porusza się w wyznaczonych przez Bank granicach. Kiedy firma potrzebuje poprawić płynność finansową może skorzystać z kredytu w ramach ustalonego limitu, a bieżące wpływy od kontrahentów, wpływając na rachunek, zmniejszają zadłużenie.

Odsetki płaci się tylko od wykorzystanego limitu.

Wysokość limitu uzależniona jest od wpływów na rachunek, w ramach którego ma funkcjonować limit. W zależności o wysokości limitu, brany pod uwagę okres może sięgać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Przy ustaleniu wysokości limitu duże znaczenie ma również dotychczasowa współpraca klienta z bankiem, terminowość spłat i prawidłowa obsługa wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kredyt inwestycyjny

Jedną z możliwości finansowania rozwoju firmy, takiego jak zakup maszyn, siedziby firmy, modernizacja sprzętu, rozbudowa działu produkcji, wymiana linii technologicznej jest kredyt inwestycyjny.

Kredyt inwestycyjny jest kredytem długoterminowym, spłaty kredytu ustalane są periodycznie, a środki na spłatę pochodzą ze zwrotu z inwestycji, na którą zaciągany był kredyt.

Kredyt inwestycyjny poprzedzony jest szczegółową analizą przedsięwzięcia i działalności firmy.

Bardzo ważne jest określenie właściwej kwoty kredytu, zwłaszcza przy inwestycjach opartych na kosztorysie (przy błędnie przygotowanym kosztorysie możemy mieć do czynienia z niedoszacowaniem kwoty kredytu, co pociągnie za sobą trudności w finalizacji inwestycji).

Bank analizując przedłożone przez firmę dokumenty analizuje przedsięwzięcie i pomaga firmie prawidłowo określić możliwości i zasady finansowania przedsięwzięcia.

Kredyty inwestycyjne udzielane są zazwyczaj na kilka lat, ale możliwe są również znacznie dłuższe okresy. Okres kredytowania zależy od rodzaju inwestycji, zabezpieczenia, aktualnej i przyszłej sytuacji firmy.

Kredyty inwestycyjne uruchamiane są zazwyczaj w transzach, na podstawie postępu prac związanych z inwestycją. Banki monitorują przebieg inwestycji, a wypłaty kolejnych transz uzależniają od realizacji poprzednich etapów.
Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest zazwyczaj przedmiot kredytowania., ale może też być inna nieruchomość będąca własnością firmy bądź też osoby trzeciej.

Kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski przeznaczony jest wyłącznie na działalność związaną z budową nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych przeznaczonych na sprzedaż.

Kredyt deweloperski dostępny jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą i dla spółek prawa handlowego w tym również spółek celowych.

Kredyt deweloperski wymaga zabezpieczenia rzeczowego najczęściej w postaci hipoteki na nieruchomości stanowiącej przedmiot inwestycji.

Ponieważ kredyt ten ma bezpośredni wpływ na realizację i rentowność inwestycji, ważne aby był odpowiednio dopasowany do inwestycji, harmonogramu prac, płatności itp.