Kredyty Hipoteczne

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to jedna z najtrudniejszych decyzji, z którymi mierzymy się w zarządzaniu domowymi finansami. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty, który ułatwi to zadanie!

Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu bankowego, czyli umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą – osobą fizyczną bądź prawną. W wyniku zawarcia umowy kredytowej bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę (w określonej walucie) na określony cel oraz czas. Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym w umowie oraz zwrócić pobraną kwotę w ratach uwzględniających udostępnioną kwotę oraz prowizję i odsetki, które stanowią wynagrodzenie banku. Specyfika kredytu hipotecznego polega na tym, że jest to kredyt udzielany na cele mieszkaniowe:

 • zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym / wtórnym, w tym nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym / wtórnym, w tym wykup na własność lokalu mieszkalnego komunalnego lub zakładowego,
 • zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym / wtórnym z miejscem parkingowym / garażem i innymi przynależnościami do lokalu,
 • nabycie prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, w tym w  drodze zamiany ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, w tym w drodze zamiany ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • wykup lokalu spółdzielczego,
 • zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
 • budowę domu jednorodzinnego,
 • zakup działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego i dokończenie tej budowy,
 • nadbudowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację, modernizację, remont domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, wykończenie lokalu mieszkalnego / domu,
 • zakup i budowa domów letniskowych wraz z gruntem,
 • refinansowanie kredytów udzielonych w innym banku na cele mieszkaniowe,
 • zwrot poniesionych kosztów inwestycji (inwestycja zakończona),
 • zwrot poniesionych kosztów zakupu domu/lokalu/garażu/działki rekreacyjnej lub budowlanej.

Kredyt hipoteczny (długoterminowy)

Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym – maksymalny okres kredytowania może wynosić 35 lat, jednakże preferowany przez Bank okres kredytowania powinien być nie dłuższy niż 25 lat.

Kredyt hipoteczny uwzględnia powiązanie przedmiotu kredytu z przedmiotem zabezpieczenia, gdyż nabywana nieruchomość zwykle stanowi rzeczowe zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu – jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości.

Hipoteka ustanawiana jest na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu i wynosi od 150% do 200% należności głównej (czyli kwoty zaciągniętego kredytu). Banki ustanawiają hipotekę umowną – jest to rodzaj hipoteki zabezpieczający wierzytelności pieniężne, o wysokości nieustalonej, ale określonej wraz z oznaczoną wartością najwyższą. Zabezpiecza odsetki i inne koszty o ile mieszczą się one w sumie wymienionej we wpisie hipoteki. Podatek od ustanowienia hipoteki wynosi 19 PLN.

Wartość nieruchomości oszacowana na potrzeby udzielanego kredytu będzie determinować jego wysokość. Kredyt hipoteczny jest obciążony relatywnie niskim ryzykiem kredytowym, co wynika z przyjęcia założenia małej zmienności wartości nieruchomości w dłuższej perspektywie.

Co warto wiedzieć starając się o kredyt hipoteczny

Starając się o kredyt hipoteczny należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, na przykład jak często może zmienić się oprocentowanie. Warto także zapoznać się z warunkami przewalutowania kredytu, oraz zwrócić uwagę na rożne sposoby spłaty, tj. raty równe lub malejące. Istotnym elementem są pakiety ubezpieczeń, na przykład ubezpieczenie nieruchomości, na życie, spłaty kredytu w momencie utraty pracy czy poważnego zachorowania. Warto dowiedzieć się też, czy możliwa jest wcześniejsza spłata i na jakich zasadach. Istotnym kosztem kredytu jest również prowizja dla banku za to, że udziela nam kredytu na mieszkanie. Najczęściej bank wlicza ją do kredytu, ale może być też płatna jednorazowo. Zanim hipoteka nieruchomości zostanie obciążona na rzecz banku, klient musi też ponosić dodatkowy koszt tzw. ubezpieczenia pomostowego. W niektórych bankach zamiast ubezpieczenia, w tym czasie naliczane jest wyższe oprocentowanie kredytu. Na warunki kredytu wpływ ma też wysokość posiadanego wkładu własnego. Im wyższy, tym korzystniejsze oprocentowanie może zaproponować bank. W praktyce często wygląda to tak, że jeśli wkład własny jest niewystarczający dla banku to stosuje się dodatkowe ubezpieczenie kredytu.

Kredyt mieszkaniowy to zobowiązanie na długi czas, jednak dzięki oferowanym produktom dodatkowym, zabezpieczeniom – może stać się bardziej bezpieczny.

Wysokość udzielonego kredytu hipotecznego nie tylko zależy od wartości nieruchomości, stanowiącej jego zabezpieczenie, ale przede wszystkim od zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Na zdolność kredytowa wpływ mają uzyskiwane dochody, ale też wiek, wykonywany zawód, miejsce pracy, spłacane i spłacone już przez nas kredyty, salda karty kredytowe, salda kart debetowych, itp. To wszystko bank bierze pod uwagę, oceniając prawdopodobieństwo tego, czy będziemy rzetelnie spłacali comiesięczne raty. Skontaktuj się ze mną! Joanna Kobak – ekspert kredytowy z 20 letnim doświadczeniem.