To rządowy program realizowany przez jedyny państwowy bank w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatorem Programu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, na zlecenie którego BGK zarządza Programem. Środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Pracy.

NIEZALEŻNI EKSPERCI
FINANSOWI

20 LAT DOŚWIADCZENIA
Jesteśmy partnerem Rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” na województwo kujawsko-pomorskie oraz Funduszu Pożyczkowego ECDF.

CELE PROGRAMU

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. W ramach Programu, wybrany przez BGK Fundusz Pożyczkowy ECDF udziela nisko oprocentowanych pożyczek na poziomie 0,44% w skali roku, bez wkładu własnego, bez prowizji i opłat za wcześniejszą spłatę, z przeznaczeniem na:

Wybierz cel pożyczki, aby poznać szczegóły!

POŻYCZKOBIORCA

- absolwent szkoły średniej lub uczelni wyższej (do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego), niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej
- student ostatniego roku studiów (stacjonarnych/niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej
- osoba bezrobotna – niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej, zarejestrowany w urzędzie pracy
- osoba bezrobotna - niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej, zarejestrowany w urzędzie pracy, który na dzień składania wniosku o pożyczkę, aż do momentu podpisania umowy pożyczki nie osiągnął wieku emerytalnego
- osoby bezrobotne – niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zarejestrowane w urzędzie pracy, które zamierzają prowadzić wspólnie działalność w formie spółki cywilnej (każda z osób może indywidualnie wnioskować o pożyczkę)
- rolnik, który założy działalność gospodarczą i będzie płacił ZUS

CEL POŻYCZKI

Finansowanie przedsięwzięć mających na celu podjęcie działalności gospodarczej: zakup lokalu, koszty wynajmu lokalu za okres pół roku, remont lokalu, zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów (do 30%), usług (szkolenia), zakup samochodu – no problem. kurier, z wyłączeniem opłat na ZUS, US i wynagrodzenia oraz kosztów bieżących.

KWOTA POŻYCZKI

20-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
publikowanego przez GUS w „Monitorze Polski” (LINK do BGK)

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 7 lat; w tym do 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału.

koszty pożyczki

- oprocentowanie stałe, ¼ stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (około 0,44% w skali roku)
- brak wkładu własnego
- brak prowizji od udzielonej pożyczki
- brak opłaty za wcześniejszą spłatę pożyczki

Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej

- Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nie zawieszania działalności przez 12 miesięcy
- Pożyczkobiorca zobowiązuje się do utrzymania działalności przez okres minimum 3 lata

ZABEZPIECZENIE

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo poręczenie dwóch osób fizycznych.
W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego możliwe inne zabezpieczenie, m.in.: hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręczenie jednej osoby fizycznej lub prawnej, ubezpieczenie na życie.

WARUNKI DODATKOWE

Wykluczone z finansowania: produkcja, przetwarzanie i wprowadzenie do
obrotu podstawowych produktów rolnych, hutnictwo żelaza i stali oraz włókien syntetycznych, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, budownictwo okrętowe, produkcja lub obrót bronią, branża erotyczna, działalność w formie spółki prawa handlowego, firmy transportowe na zakup środków transportu
- Wnioskodawca w okresie ostatnich 12 m-cy nie prowadził działalności gospodarczej i nie posiadał wpisu do CEIDG
- Wnioskodawca w okresie dwóch lat nie był skazany za przestępstwa gospodarcze
- Wnioskodawca nie wykorzystał dostępnego limitu pomocy de minimis - w okresie trzech lat podatkowych nie uzyskał pomocy przekraczającej 200.000 EURO
- Rozliczenie pożyczki do 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku

POŻYCZKOBIORCA

- Pożyczkobiorcy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (po upływie 3 miesięcy spłaty kapitału) mają możliwość wystąpienia o umorzenie pożyczki zaciągniętej na podjęcie działalności w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy,
- podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły;
- osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 i z 2014 r. poz. 40) lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;
- żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

CEL POŻYCZKI

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (jeśli w PUP nie ma osoby z wymaganymi przez pracodawcę kwalifikacjami, pracodawca sam proponuje pracownika – musi się zgłosić jako osoba bezrobotna) z wyłączeniem finansowania ZUS i wynagrodzenia (możliwość sfinansowania utworzenia dowolnej liczby miejsc pracy u Pożyczkobiorcy).
Osoba zatrudniana musi mieć umowę o pracę na pełny etat

KWOTA POŻYCZKI

- 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
publikowanego przez GUS w „Monitorze Polski” (Link do BGK)

okres na jaki pożyczka jest udzielana

- do 3 lat; brak karencji na spłatę kapitału

KOSZTY POŻYCZKI

- oprocentowanie stałe, ¼ stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (około 0,44% w skali roku)
- brak wkładu własnego
- brak prowizji od udzielonej pożyczki
- brak opłaty za wcześniejszą spłatę pożyczki

ZABEZPIECZENIE

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo poręczenie dwóch osób fizycznych
W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego możliwe inne zabezpieczenie, m.in.: hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręczenie jednej osoby fizycznej lub prawnej, ubezpieczenie na życie

WARUNKI DODATKOWE

Wykluczone z finansowania: produkcja, przetwarzanie i wprowadzenie do obrotu podstawowych produktów rolnych, hutnictwo żelaza i stali oraz włókien syntetycznych, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, budownictwo okrętowe, produkcja lub obrót bronią, branża erotyczna, zakup środka transportu dla branży transportowej,
- Wnioskodawca w okresie dwóch lat nie był skazany za przestępstwa gospodarcze
- Wnioskodawca nie wykorzystał dostępnego limitu pomocy de minimis - w okresie trzech lat podatkowych nie uzyskał pomocy przekraczającej 200.000 EURO
- Rozliczenie pożyczki do 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku
- Utworzone stanowisko pracy musi być utrzymane przez 12 m-cy

W CZYM MOŻEMY POMÓC ?

Pomagamy przy kompletowaniu wszelkich załączników do wniosku. Pomagamy w przygotowaniu wraz z Klientem opisu zakładanego przedsięwzięcia wraz z przewidywanymi efektami ekonomicznymi – planowane przychody i koszty. Pomagamy w przygotowaniu szczegółowej specyfikacji wydatków przeznaczonych np. na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług, pozyskanie lokalu. Pomagamy w przygotowaniu harmonogramu wydatków w ramach wnioskowanej pożyczki. Pomagamy w przygotowaniu rozliczenia środków pożyczki na podstawie przedłożonych przez Pożyczkobiorcę: faktur, umów kupna/sprzedaży, umów o dzieło, umów zlecenia, faktur VAT marża, rachunków, paragonów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI